Tag: leader

Những thực tiễn của nhà lãnh đạo mẫu mực

Phong cách ôn hòa (thiết lập hòa bình): Hình mẫu “Bây giờ hãy làm theo tôi”, dùng để đặt ra những chuẩn mực tốt nhất cho mọi người, kể cả lãnh đạo. Các khả năng tư duy và xúc cảm kèm theo là động lực thúc đẩy làm việc sáng tạo và nhiệt tâm. Phong ...